♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥ شناسنامه زندگی نام پدر:مشقت شهرت:اواره شغل:ولگردی محل صدور:دنیای فراموش شدگان شماره شناسنامه:نامعلوم نام مادر:سلطان غم نام همسر:گریه دین:خدا محل کار:شرکت نا امیدی محل سکونت:شهر مکافات محکومیت:زندگی کردن جرم:به دنیا امدن هدف:دنیای اخرت تاریخ تولد:هزاروسیصدوهیچ گروه خونی:نفت سیاه ادرس:خیابان بدبختی چهارراه تنهایی کوچه دربدری بلوک بی نهایت ... .I Love you (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ 0000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 _000000___00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___* _____________*__* ______________* http://asheghetanha20.mihanblog.com 2020-05-26T07:15:07+01:00 text/html 2014-09-13T15:52:55+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/225 <img src="http://www.8pic.ir/images/40298324422088032511.jpg" style="margin-top: 72px;" id="irc_mi" height="494" width="481"><br><br><b><font size="3"><font color="#FF0000">چــــــــــــــــــــــقد قشنگه یکی بهت بگه دوستت دارم<br><br>تو هــــــــــــــــــم بری در گوشش بگی...<br><br>عــــــــــــــــــــــــین سگ داری دروغ میگی!<br></font></font></b> text/html 2014-07-05T10:51:40+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/221 <img src="http://up.mafoor.ir/up/mafoor/Pictures/PhotoAmorously/9/1/alone-bed-girl-hug-love-Favim.com-448464_large.jpg" style="margin-top: 187px;" id="irc_mi" height="313" width="470"><br><br><b><font size="2">ﭘﺴﺮﮎ ... <br>ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮﮎِ ﻗﺼﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ<br>ﺑﺎﻧﻮﯼِ ﻣﻦ<br>ﺻﺪﺍ ﮐﻦ!<br>ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺹ! ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ<br>ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮ:<br>ﺟﺎﻧﻢ؟<br>ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:<br>ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﺑﻼ ... .<br>ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ<br>ﺑﺨﺮ<br>ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻦ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﺍ ... .<br>ﮐﻪ ﺫﻭﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ<br>ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺩﺳﺘﺎﻥِ ﺗﻮﺳﺖ ... .<br>ﭘﺴﺮﮎ ... .<br>ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺭﺍﺯِ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺎﺵ ﮐﻨﻢ:<br>ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ<br>ﯾﮏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﻫﺎﯼِ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺭنگی ...</font></b><br> text/html 2014-07-05T10:47:25+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه اهای رقیب... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/220 <div align="center"><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://www.overdoz.ir/wp-content/uploads/sms-khianat-aban92-www-OverDoz-IR.jpeg" height="397" width="401"><br></div><br><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>اهــــــآی رقـــیــب...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>یـــــآدت باشـــد...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>کَــــم حــــــوصلــه ست..</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>ظــاهــرش جــدی...امـــآ دلـــی دارد </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>کــه مهــربــآنی اش بــه وسعـــت </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>یــک اُقــیانــوس اَست!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>بَــد قـُـول نیست...امـــآ کــــم می اورد </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>و ســر قــولش نِمـــی مــآند!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><strong></strong><font color="#cc0099">&nbsp;</font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font color="#cc0099" size="2"><strong>هــمیــشه دنبــآل بهـــآنه اسـت...</strong></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><span style="COLOR: #ffcc00"></span></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>بهـــآنه دَســتـــش نَـــده!!</strong></font></span></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>خســــته کــه بــآشــد تنهــآیش بگــذآر!!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>اگـــــر نــآرآحتت کـَــــرد...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font color="#cc0099" size="2"><strong>بــِــــــــه لَحــن صــدایش تـــوّجــه نکــن! </strong></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><strong></strong></span><font color="#cc0099">&nbsp;</font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>اَگــــــــــــــر پــشیمانی درآن مــــوج می زد...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>دیـــــــــگر اصـــــرار بــه عـــذرخواهـــی نَکـــن!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>چـــــــــــــون مغــــرور است!!...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>بـــــه حُــــــــــــــرمت دوست داشتـن </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>غـــرورش رآ نَشکــن!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>نــــوازشش کُــن...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>بــــه نــوازش نیــآز دآرد!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>راز دار بــــــآش...همیشــه نیـــآز دآرد </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>خــــــــــودش را خــــــــــآلی کنــد!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>اگـــــــــــــر دیــدی لــج کَــرد...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>عیـــب نــدآرد کـــوتـــآه بیــآ!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>چَنـــــــــــد وقـــتی کِــه میگـــذرد </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>خـــود بــه خـــود از کــآرش پشیــمآن می شـــود..</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>ازهمیــن حـــآلا بــــدآن کِـــه...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>هیــچ وقــت تــو رآ بــه رفیـــق هــآیَش </strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>تــرجیح نمی دهــد!!!!!!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>امــــــــــآ عصـــبانیتش!!!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>خــــودم هـــم هـــنوز بــــآ آن کنــــــــآر نیآمـــدم...</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>شــــــــــآید تــــــــو بتــوآنــــــــــی!!</strong></font></span></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"></span><font color="#cc0099"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p><font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"><span style="COLOR: #ffcc00"><font color="#cc0099"><strong>شــــــــآیــــــد...</strong></font></span></font></p><br> text/html 2014-07-05T10:40:47+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><img src="http://khateresaz.ir/wp-content/uploads/h6ia6vqx21mayjrbry.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="468" width="414"><br></div><br><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent">پسر نیازی به ته ریش نداره.....!!!</span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent"><br></span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent">نیازی به دور بازوی ضخیم نداره</span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent"><br></span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent">همینكه احساس امنیت كنی تو رابطه كافیه</span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent"><br>دختر نیازی به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره</span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent"><br></span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent">همینكه قلبش صاف باشه باهات كافیه</span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent"><br></span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p align="center"><b><font size="2"><span class="userContent">ننازید به این چیزا که موندنی نیستــــــــــ</span></font></b></p><br> text/html 2014-07-05T10:38:13+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/217 <div align="center"><img src="http://hichopoch.ir/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-2.jpg" style="margin-top: 166px;" id="irc_mi" height="302" width="403"><br></div><br><div class="Content" align="justify"><p style="text-align: center;" class=" "><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA">لا قل میگذاشتی عرقهای تنت روی تنم خشک میشد</span></font></p><p style="text-align: center;" class=" "><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(153,153,153)" class=" "><font color="#000000" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"></span></font><font color="#000000" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA">بعد هوس آغوش دیگری را میکردی...</span></font></p></div><br> text/html 2014-07-05T10:34:25+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه به بعضیا... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/216 <div align="center"><img alt="46ff1e063bb696e7c163aa02d2c8a830-425" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-11-10/10/46ff1e063bb696e7c163aa02d2c8a830-425" height="238" width="376"><br></div><br> <div class="Content"><div align="center"><span style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 11px"></span><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><br></font></div><span style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 11px"></span></div><br> <div class="Content"><div align="center"><span style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 11px"></span><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff">به بعضیام باس گف :</font></div> <div align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff">&nbsp;</font></div> <div align="center"><span style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 11px"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff">&nbsp;</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><font color="#ffffff"><font size="2">عـزیزم ! برפֿـورב مـטּ بآ تو בر حـב شعورتـہ <br><br></font><font style="FONT-SIZE: 18pt" face="Arial"><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><font size="3"><font style="FONT-SIZE: 12pt" face="Tahoma"><font style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma">سڪوتم بـہ פֿـاطر شـפֿـصیت פֿـوבمـہ </font></font></font></font></font><br><br></font><font style="FONT-SIZE: 18pt" color="#e44e2a" face="Arial"><font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3"><font style="FONT-SIZE: 12pt" face="Tahoma"><font style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma"><font color="#ffffff">وگرنـہ تو פֿـیلے</font> <font color="#ff0000"><strike><span style="COLOR: rgb(0,204,255)"><font color="#ff0000">زیر</font> <font color="#ff0000">ســوآلـے</font></span> <br></strike></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></div></div> text/html 2014-07-05T10:33:01+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/215 <img src="http://aloneboy.com/pic/wallpaper/mobile%20wallpaper/mob%20wall%202/mobile%20wallpapers%20%5BAloneBoy.com%5D%20s2%20%282%29.jpg" style="margin-top: 194px;" id="irc_mi" height="426" width="320"><br><br> <div class="Content" align="right"><p><b><font size="2">مشروب خوردم</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">سیگار کشیدم</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">آرایش غلیظ کردم</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">لباس تنگ و کوتاه پوشیدم</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">چرا دیگه دعوام نمیکنی لعنتی؟</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">نشون بده هنوز همان مردی هستی که روی من&nbsp;غیرت داشت...</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">اصلا منو یادت هست؟</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">همون دختر مغروری که با هیچ پسری نبود</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">همون دختری که میگفتی عاشق معصومیتشی</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">همون دختر دیروز (هرزه امروز)</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p> <p><b><font size="2">شناختی؟؟؟</font></b></p></div><br> text/html 2014-07-05T10:27:33+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/213 <div align="center"><div align="center"><img title="عکس های زیبای و عاشقانه از تنهایی ها" src="http://tafrihy.com/wp-content/uploads/2012/07/Www.Pix98.CoM_Montakhab_0392.jpg" alt="Www.Pix98.CoM Montakhab 0392 عکس های زیبای و عاشقانه از تنهایی ها" width="500"><br></div><br><div class="Content"><font color="#000000"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0">مُهِمْ نیست چَنْد سآلِتهِْ ...</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0"><br></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0">وَقْتی یآد گِرِفْتی...</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0"><br></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0">جَوابِ دوستْ دآشْتَنْ رو...</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0"><br></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0">با جُفْتَكْ اَنْدآخْتَنْ نَدی...</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0"><br></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p> <p align="center"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="6"><a href="http://daryayeghorbat.blogfa.com/"><font size="+0"><font size="+0"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-SIZE: x-small"><font align="center"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 25pt" lang="FA"><font size="+0">&nbsp; بِهِتْ میگَنْ آدَمْ.<font size="2">.</font>.</font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></a></font></font></font></font></p></div><br></div> text/html 2014-07-05T10:17:14+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه بوسیدن... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/212 <div align="center"><img src="http://www.jokbaran.com/wp-content/uploads/2013/10/sad-love-quote-by-dearestopal.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="319" width="384"></div><br><div class="postbody"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: impact,chicago;"><strong><span style="font-size: 12pt;">گــــــــــــفتم "بوســــــــــــیدن" روبــــــــــــلدی؟</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: impact,chicago;"><strong><span style="font-size: 12pt;"> از خوشــــــــــــحالی پر درآورد وگفــــــــــــت آره بــــــــــــلدم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: impact,chicago;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: impact,chicago;"><strong><span style="font-size: 12pt;">گفتم: مــــــــــــنو خاطراتــــــــــــمو "ببوــــــــــــس"بزارکنار </span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: impact,chicago;"><strong><span style="font-size: 12pt;">هررررررررری!!!→❂ ✘ ههههههه اینجوریاست ,,,,</span></strong></span></p></div><br> text/html 2014-07-05T10:11:16+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه به بعضیـــــــــــا باید گفت... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/211 <div align="center"><br><span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;"><img src="http://kocholo.org/img/images/9928h3gjnunnr6ux5ghm.jpg" style="margin-top: 194px;" id="irc_mi" height="374" width="374"><br>به بعضیا باید گفت شاخ نشو ...</span></em></strong></span></div> <p style="text-align: center;" align="center"><br><span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;">شما شیر هم که باشی .</span></em></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><br><span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;">ما با کیک میخوریمت ...</span></em></strong></span></p> text/html 2014-07-05T10:07:53+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/210 <div align="center"><img src="http://axgig.com/images/12909547978289202585.jpg" height="341" width="454"><br></div><br><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="3">دستـــگاه مشترک مورد نظـــر...</font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><br><font size="3">از دست "<font size="4">لاشـــی بازی</font>" هـــای تو</font></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="3"><br>خامـــوش است...</font></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#c0c0c0"><font size="3">لطـــفا دیگر تنهـــاش بذار لعـــنتی...!!!</font></font></p><br> text/html 2014-07-03T11:24:46+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/209 <img src="http://up.photonaz.com/up/axkhafan/Pictures/love/2nafare_photonaz.com_08.jpg" style="margin-top: 103px;" id="irc_mi" height="454" width="453"><br><br><b><font size="2">پسر گفت… :<br><br> واقعا دلیلش را نمی دانم اما می توانم ثابت کنم که دوستت دارم …<br><br> دختر گفت …:<br><br> اثبات.!.!.؟<br><br> نه من فقط دلیل عشقت را می خواهم …<br><br> شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش را برای او توضیح می دهد…<br><br> اما تو نمی توانی این کار را بکنی …<br><br><br> پسر گفت …:<br><br> خوب …<br><br> من تو رو دوست دارم …<br><br> چون …<br><br> زیبا هستی…<br><br> چون…<br><br> صدای تو گیراست …<br><br> چون…<br><br> جذاب و دوست داشتنی هستی…<br><br> چون …<br><br> باملاحظه و بافکر هستی …<br><br> چون …<br><br> به من توجه و محبت می کنی …<br><br> تو را به خاطر لبخندت …<br><br> دوست دارم …<br><br> به خاطر تمامی حرکاتت…<br><br> دوست دارم …<br><br> دختر از سخنان پسر بسیار خشنود شد …<br><br> چند روز بعد …<br><br> دختر تصادف کرد و به کما رفت…<br><br> پسر نامه ای را کنار تخت او گذاشت…<br><br> نامه بدین شرح بود …<br>:<br> عزیز دلم …<br><br> تو رو به خاطر صدای گیرایت دوست دارم …<br><br> اکنون دیگر حرف نمی زنی …<br><br> پس نمی توانم دوستت داشته باشم …<br><br> دوستت دارم …<br><br> چون به من توجه و محبت می کنی …<br><br> چون اکنون قادر به محبت کردن به من نیستی…<br><br> نمی توانم دوستت داشته باشم…<br><br> تو را به خاطر لبخندت و تمامی حرکاتت دوست دارم …<br><br> آیا اکنون می توانی بخندی …؟<br><br> می توانی هیچ حرکتی بکنی …؟<br><br> پس دوستت ندارم …<br><br> اگر عشق احتیاج به دلیل داشته باشد…<br><br> در زمان هایی مثل الان…<br><br> هیچ دلیلی برای دوست داشتنت ندارم…<br><br> آیا عشق واقعا به دلیل نیاز دار…؟<br><br> نه هرگز…<br><br> و من هنوز دوستت دارم …</font></b><br> text/html 2014-07-03T11:03:38+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/207 <img alt="دانلود عکس های عاشقانه از دختران تنها" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/alone-girls%20%2814%29.jpg" title="دانلود عکس های عاشقانه از دختران تنها" height="472" width="405"><br><br><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><b><font color="#FF0000">بعضــی وقتـ ها شریـــک تمام دلتنگـیــــــ ها و اشــک ها و خاطراتـــــ فقط یــــ شمارس ........</font></b><p><br></p><p><font color="#FF0000">شــمارهــ ای کهـــ &nbsp;دسـت و دلـــتـــــ میلرزهــــ وقتیـــ میخوایــــــ بگیریشــــــ!!!</font></p><p><font color="#FF0000"><br></font></p><p><b><font color="#FF0000">آخرشــــم بیخیـــــال میشیـــــــــ . . . . . . .! !! ! ! ! ! ! </font></b><br></p></font></font></font></font></font></font></font></font><br> text/html 2014-07-03T11:00:34+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه کوروش کـــــــــــبیر... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/206 <img src="http://rozup.ir/up/ahoooo/Pictures/7-ipi.jpg" style="margin-top: 104px;" id="irc_mi" height="500" width="500"><br><b><br>کـــ ـــوروش بهــــ دختــرش نوشتـــ <br>:</b><p><b>تا وقتیــــــ قلــبـــ عریانـــ کسیـــ را ندیدیــــ بدنتــــ را عریانــــ مکنــــ ,</b></p><p><b><br></b></p><p><b>هــرگــز چشمانتـــــ برایــــ کسیــــ کهــــ معنیـــــ نگاهتــــ را نمیفــفهـــمد گریانــــ مکنــــ ,</b></p><p><b><br></b></p><p><b>قلبتــــ را خالیــــ نگــــهدار اگـــر روزیــــ خواستیــــ کسیــــ را در قلبتــــ جایــــ دهیــــ سعی کن فقط یکــــ نفر باشـــد <br></b></p><p><b><br></b></p><p><b>و بهــــ او بـــگو : تورا کمـــتر از خـــدا و بیشـــتر از خودم دوست دارم زیـــرا بهـــ خدا اعتقاد و بهـــ تو نیـــاز دارم.</b></p><br> text/html 2014-07-03T10:45:04+01:00 asheghetanha20.mihanblog.com رکسانه ... http://asheghetanha20.mihanblog.com/post/205 <b><span dir="rtl"><br><br></span></b><b><span dir="rtl"><img src="http://s5.picofile.com/file/8108891734/animated_photos_14.gif" height="289" width="429"><br>چــه کســــــــی می گــــــــوید گــــــرانی شــده است؟<br>دل ربــــودن ارزان...<br>دل شکــــستن ارزان...<br>دوســـتی ها،دشـــمنی ها،خیــــانت ارزان...<br>و دروغ از هـــــمه ارزانتر...<br>قیـــمــــت عشـــــق چقــــدر کـم شــــده است...<br>کــــمتر از آب روان...<br>و چه تخفــیـــف بـــــزرگی خــــورده قیـــــمت هــر انســــــــان!!!</span></b>