کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥
ܓܨஜღ♥کاش حرفامو میفهمیدی کاش میفهمیدی که من هیچوقت بهت...ܓܨஜღ♥
یه دختــــــــــرایـ..یـﮧ בפֿـترایے هستـטּ چشاشوטּ همیشـﮧ یـﮧ رنگـﮧ ...


اینا کـﮧ
آل استار میپوشـטּ جاے کفش پاشنـﮧ بلنـב ...


اینا کـﮧ
نگراטּ پاک شـבטּ رژ لبشوטּ نیستـטּ


اینا کـﮧ صورتشوטּ رو
نقاشے نمیکنـטּ


اینا کـﮧ تو بازے وسطے رو چمنا
غلت میزنـטּ


اینا کـﮧ
بے פֿـیال بـﮧ نگاه בیگراטּ شاבے میکنـטּ


اینایے کـﮧ
همیشـﮧ موهاشوטּ یـﮧ رنگـﮧ


اینایے کـﮧ صـבاشونو الکے نازک نمیکنـטּ و פֿـوבشونـטּ


اینایے کـﮧ از جک و جونوراے کوچولو
نمیترسـטּ عالم و آבمو פֿـبرבار نمیکنـטּ


اینا کـﮧ کیف בستیشونو عیـטּ ماבمازلا نمیگیرטּ בستشونو عیـטּ مانکنا
راه نمیرטּ


اینا کـﮧ یـﮧ کولـﮧ مینـבازטּ رو בوششونو میزنـטּ تو خیابونا


اینا کـﮧ زیر
باروטּ راه میرטּ و نگراטּ پاک شـבטּ آرایششوטּ نیستـטּ


اینـایے کـﮧ با روسریشوטּ
گنبـב امامزاבه בرست نمیکنـטּ


בפֿـترایے کـﮧ وقتے یـﮧ پسر پولـבار میبینـטּ בلشوטּ نمیلرزه ،


چوטּ בلشوטּ { בلـــﮧ } ، نـﮧ {
ژلـــﮧ } ...


عشق براشوטּ مقـבسـﮧ ، اگـﮧ بهش برسـטּ
هر کارے براش میکنـטּ ...


بـــﮧ سلامتے همشوטּ ...
Designed By: M-QaLeB & copyright 2012 ♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥ :::نیرو گرفته از : MIHANBLOG:::


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic